สูจิบัตร

Items in the สูจิบัตร Collection (124 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : สูจิบัตร / Full Text : / Year :
พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2551

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2551-07-23 588 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรมสูจิบัตร พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

คำกราบทูลถวายรายงานของ รศ. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ความเป็นมา -- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2558-02-02 1,176 views
วางศิลาฤกษ์,พิธีเปิด,ศูนย์การแพทย์

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558-04-08 477 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายนามผู้ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2562-09-25 379 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2562 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2565-02-28 236 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สูจิบัตรการแสดงดนตรี จากดนตรีคลาสสิค สู่ดนตรีร่วมสมัย

รายการแสดง -- รายละเอียดและความหมายของบทเพลงที่สำคัญ -- ประวัติวิทยากรและนักร้องประจำดนตรี Nu band -- รายชื่อผู้ฝึกซ้อมวงดนตรี -- รายชื่อนักดนตรี -- ประวัติการตั้งโรงเรียนบ้านดนตรี -- ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2547 2,045 views
สูจิบัตร,กิจกรรมนักศึกษา

เพลินพรมแดน และสันติวัฒนธรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายเมืองเชียงตุง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง 2552 563 views
สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ


สูจิบัตร พิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2545

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล -- คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-02-03 2,060 views
พิธี กิจกรรม,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,พิธีเปิด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2556 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559-02-09 780 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สาธุการอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2558

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2559-05-12 456 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2560

คำนำ -- กำหนดการ -- สารจากคณบดี -- สารจากผู้ช่วยคณบดี -- สารจากอาจารย์แพทย์ -- สารจากคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ -- รายนามอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะผู้จัดพิธีทำบุญอุทิศแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2560 2561-05-03 288 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สูจิบัตรพิธีเปิดห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำกล่าวแสดงความยินดีของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2565-07-11 96 views
พิธี กิจกรรม,พิธีเปิด,ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดีสูจิบัตร วันครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตรฉบับนี้มุ่งหมายที่จะนำเสนอกำหนดการในพิธีเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยสรุป...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551-09-25 698 views
พิธี กิจกรรม,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ -- คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงาน 2547-02-03 845 views
สูจิบัตร,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Output Formats

omeka-json, omeka-xml