สูจิบัตร

Items in the สูจิบัตร Collection (234 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : สูจิบัตร / Full Text : / Year :
18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิสัยทัศน์ -- กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาส 18 ปี...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2559 434 views
สูจิบัตร,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

Workshop on Uninet Network and Computer Application: 34 th WUNCA

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560-01-18 184 views
สูจิบัตร,การบริการวิชาการ,การประชุมวิชาการ

19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิสัยทัศน์ -- กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 522 views
สูจิบัตร,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-05-02 794 views
สูจิบัตร,วางศิลาฤกษ์,พิธี

20 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2561-09-25 432 views
สูจิบัตร,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

21 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2562-09-25 472 views
สูจิบัตร,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

วันมหิดล 2556

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2556-09-24 336 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

สูจิบัตรวันครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 541 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายนามผู้ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน --...

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2562-09-25 263 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

5 ปี แห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2546-10-17 497 views
สูจิบัตร,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

สาธุการอาจารย์ใหญ่ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2553 418 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

ดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ 2550 552 views
สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ


งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา, คณะกรรมการการจัดงานฯ 2549 896 views
สูจิบัตร,กิจกรรมนักศึกษา

Program International Conference on Agriculture and Agro - Industry 2010 Food, Health and Trade

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2553 381 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ,การประชุมนานาชาติ

เพลินพรมแดน และสันติวัฒนธรรม นิทรรศการ ภาพถ่ายเมืองเชียงตุง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง 2552 448 views
สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ


Our Country Photographs Photographs by Alex Levec

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 524 views
สูจิบัตร,นิทรรศการ

สูจิบัตร 22 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดทำสูจิบัตรฯ 2563-09-25 362 views
สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

Output Formats

omeka-json, omeka-xml