จดหมายข่าว

Items in the จดหมายข่าว Collection (357 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : จดหมายข่าว / Full Text : / Year :

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2544

บทบรรณาธิการ -- คำปรารภจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2544 610 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2546

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลาง ระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไป -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการติดตั้งและประยุกต์ใช้งาน Linux...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 556 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำสมัยไฮเทคและสมรรถนะเยี่ยม เพื่อการวิจัยและให้บริการชุมชน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสัปดาห์ทานหาแม่ฟ้าหลวง --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 568 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2543 - มกราคม 2544

ปฎิทินการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2544 -- ความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 558 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ Art for All ภูมิภาคเพื่อเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา -- สัมภาษณ์ ดร.ทะนง พิทยะ...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 551 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2547

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว -- พระตำหนักดอยตุง ภูชี้ฟ้า อ.เทิง -- รายงานเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง -- รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง -- ข่าวประชาสัมพันธ์...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2547 500 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2545

ฯพณฯ เอี้ยนถิงไอ้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคุณจาง กั๋วชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการก่อสร้าง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 573 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ดอยแง่ม ปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-02 434 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ดอยแง่ม ปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2543

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-02 393 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ดอยแง่ม ปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-02 393 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ดอยแง่ม ปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-02 439 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ดอยแง่ม ปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 มกราคม 2543

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-01 371 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ดอยแง่ม ปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 11 เมษายน 2543

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-04 471 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

วันนี้ที่ดอยแง่ม ปีที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 มกราคม 2543

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543-01 345 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวแม่ฟ้าหลวงสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 เมษายน 2545

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมมัคคุเทศน์ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 561 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว มฟล.ปีที่ 9 ฉบับที่ 32 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

มฟล.อันดับ 1 ของไทยจากการจัดอันดับโดย THE -- ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรากับเบื้องหลังความสำเร็จระดับโลก -- เรื่องจากปก -- ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2562 202 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย,รอบรั้ว มฟล.

รอบรั้ว มฟล.ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

21 ปี มฟล.กับก้าว เพื่อคุณภาพการศึกษา - คุณภาพชีวิตประชาชน -- เรื่องจากปก -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณภาพระดับสากล -- มฟล.เปิดตัวสำนักวิชา ลำดับที่ 15 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ -- คอลัมน์...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2562 238 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย,รอบรั้ว มฟล.

รอบรั้ว มฟล.ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 เมษายน - มิถุนายน 2562

มฟล.จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี -- รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กับพันธกิจ 5 ข้อ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฝ่าคลื่นความเปลี่ยนแปลง --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2562 200 views
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย,รอบรั้ว มฟล.

Output Formats

omeka-json, omeka-xml