จดหมายข่าว

Items in the จดหมายข่าว Collection (332 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : จดหมายข่าว / Full Text : / Year :จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

9 เรื่องเล่าสู่การรังสรรค์จุดหมมายปลายทางการท่องเที่ยวชาและกาแฟ -- รางวัลชนะเลิศกาแฟอะราบิกาเชียงรายในการคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย -- การคั่วกาแฟเบื้องต้น...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 29 views
จดหมายข่าวชา,สถาบันชาและกาแฟ

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

Chiangrai Tea and Coffee Month 2021 -- NEO Factory และการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก CSR -- physicochemical Properties and Aromatic profile -- กระบวนการผลิตกาแฟพิเศษ โดยการใช้จุลินทรีย์ -- Is Coffee Good for Your Liver -- Cafe Around --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 28 views
จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

Sense Series ชาแบลนด์สูตรพิเศษจากผู้บกพร่องทางสายตา -- โครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก: การต่อยอดวัตถุดิบของชาไทย -- ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ Spercial Tea for Health Benefit -- หลักการพื้นฐานของกลิ่นและรส...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 27 views
จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

สร้างฐานเศรษฐกิจด้วยงานประชุมและแสดงสินค้าเฉพาะทาง: มุ่งเป้าด้านชา -- การสร้างนวัตกรรมจากของเหลือใช้จากเปลือกกาแฟ -- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 26 views
จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ


จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

ทีมงาน ชาและกาแฟร่วมงาน Amazing Robusta @Chomporn -- จากมนุษย์เงินเดือน มาเป็นเจ้าของร้านกาแฟ -- ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟ -- กาแฟต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- คอลัมน์ Café Around -- Activity...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2563 28 views
จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

PADTHAI กับการยกระดับผู้ประกอบการชา กาแฟ กาแฟอาระบิกา -- หันหลังจากเมืองใหญ่กลับสู่สวรรค์บนดิน -- มุมมองนวัตกรรมเพื่อรองรับการปรับตัว -- ผลกระทบต่อน้ำค้างแข็ง ต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟ --...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2563 29 views
จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

จดหมายข่าว สำนักงานบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 14 มกราคม - เมษายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 - มฟล.ร่วมลงนามลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา -- กิจกรรมสำนักงานบัณฑิต -- บริการงานให้คำปรึกษา -- การเผยแพร่ผลงานวิจัย -- ...

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบัณฑิตศึกษา 2565 47 views
บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,ปริญญาโท,ปริญญาเอก

Output Formats

omeka-json, omeka-xml