จุลสาร

Items in the จุลสาร Collection (9 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : จุลสาร / Full Text : / Year :จุลสารข่าว RX PR ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.2554

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554 60 views
การบริการทางการแพทย์,จุลสาร

MFUQA Newsletter จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2554 629 views
การบริการวิชาการ,การประกันคุณภาพ

จุลสารฉบับพิเศษ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2550

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2548 686 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,การประกันคุณภาพ

จุลสารวิจัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนกันยายน 2547 - มีนาคม 2548)

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2547 709 views
โครงการวิจัย,ผลงานวิจัย

จุลสารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ -- ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ -- กิจกรรมพัฒนาองค์กร -- โครงการบริการวิชาการ 2554 --...

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2554 767 views
การบริการวิชาการ,การประชาสัมพันธ์,โครงการบริการวิชาการ


สานสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2554)

คนเก่ง มฟล. -- สำเนาพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 --...

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2554-02 65 views
กิจกรรมนักศึกษา,จุลสาร

แบ่งปันเรื่องราวดี ดี กับกิจกรรม 5ส ศูนย์ IT

องค์ประกอบความหมาย -- ประโยชน์ 5ส -- การดำเนินกิจกรรม 5ส ด้วยวงจร PDCA -- ส. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ -- ส.สังคมสร้างสังคมเครือข่าย -- ส.สร้างสรรค์ สร้างการแลกเปลี่ยน -- ส. สุขภาพ ส.สิ่งแวดล้อม...

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2554 62 views
กิจกรรมพนักงาน,5ส,จุลสาร

The Vote 2-3

จุลสาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. องค์การนักศึกษา 2550 67 views
กิจกรรมนักศึกษา,สภานักศึกษา,จุลสาร

Output Formats

omeka-json, omeka-xml