รายงานประจำปี

Items in the รายงานประจำปี Collection (66 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : รายงานประจำปี / Full Text : / Year :Annual report 2007 Mae Fah Luang University

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย Mae Fah Luang University. Policy and Planning Division 2007 546 views
หนังสือ,รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี,MFU Annual Report

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 442 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินการ -- ผลการดำเนินการตามภารกิจ -- กิจกรรมและผลงานดีเด่น -- รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร -- รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2553 558 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมา -- การบริการและทรัพยากรดำเนินการ -- การผลิตบัณฑิต -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ การพัฒนาสังคมและชุมชน -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม --...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2557 552 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 ฉบับย่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ -- โครงสร้างการบริหาร -- การบริหาร -- คณะผู้บริหาร -- การจัดการศึกษา -- การสนับสนุนการจัดการศึกษา -- การพัฒนานักศึกษา -- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา -- การวิจัย --...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2553 570 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินการ -- ผลการดำเนินการตามภารกิจ -- กิจกรรมและผลงานดีเด่น -- รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร -- รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2555 561 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ ให้บัณฑิตรุ่นที่ 1 (รุ่นแรก) เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2556 821 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2551 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติและพัฒนาการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- การบริหาร --บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- การบริการ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การบริการวิชาการแก่ชุมชน -- การทำนุศิลปวัฒนธรรม --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551 423 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา -- วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก -- ทิศทางการพัฒนาสำนักวิชา -- โครงสร้างการบริหารงาน -- คณะกรรมการบริหาร -- นโยบายการปฎิบัติงาน -- กรอบอัตรากำลัง -- รานามบุคลากรและคุณวุฒิ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2553 431 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2555 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2555 443 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับย่อ)

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานวัตถุประสงค์ -- ภารกิจ -- ลายตุง -- โครงสร้างการบริหาร -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2551 -- การบริหาร -- การจัดการศึกษา --...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2551 570 views
หนังสือ,รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2553 430 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี งบประมาณ 2553 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2553 420 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา -- ทิศทางการพัฒนา -- โครงสร้างการบริหารงาน -- คณะกรรมการประจำสำนัก -- นโยบายในการปฎิบัติงาน -- กรอบอัตรากำลัง ปี 2552-2556 -- คณาจารย์และคุณวุฒิ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2552 464 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2552 439 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2552 454 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 442 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทสรุปผู้บริหาร -- ประวัติและพัฒนาการ -- รายนามผู้บริหาร -- การบริหารงาน -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- ทรัพยากรสารนิเทศ -- ฐานข้อมูลออนไลน์ -- การให้บริการ -- สถิติการให้บริการ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2558 454 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2552 487 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2542 942 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย

Output Formats

omeka-json, omeka-xml