รายงานประจำปี

Items in the รายงานประจำปี Collection (44 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : รายงานประจำปี / Full Text : / Year :รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สารคณบดี -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจ -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- สีประจำ -- ประวัติความเป็นมา -- ทิศทางการพัฒนา -- การบริหารสำนักวิชา -- จำนวนบุคลากร -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2550 676 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน

รายงานประจำปี 2546 - 2550 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประวัติและพัฒนาการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- การบริหาร --บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- การบริการ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การบริการวิชาการแก่ชุมชน -- การทำนุศิลปวัฒนธรรม --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551 520 views
หนังสือ,รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2552 481 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2552 472 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2552 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2552 521 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา -- ทิศทางการพัฒนา -- โครงสร้างการบริหารงาน -- คณะกรรมการประจำสำนัก -- นโยบายในการปฎิบัติงาน -- กรอบอัตรากำลัง ปี 2552-2556 -- คณาจารย์และคุณวุฒิ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2552 494 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี งบประมาณ 2553 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2553 445 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2553 456 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2554 475 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2554 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2554 451 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2551 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติและพัฒนาการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- การบริหาร --บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- การบริการ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การบริการวิชาการแก่ชุมชน -- การทำนุศิลปวัฒนธรรม --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2551 451 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2555 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2555 471 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชา -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ( SWOT ) หน่วยงาน -- โครงสร้างการบริหารงาน -- ผลงานเด่น -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2555 480 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2553 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา -- วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก -- ทิศทางการพัฒนาสำนักวิชา -- โครงสร้างการบริหารงาน -- คณะกรรมการบริหาร -- นโยบายการปฎิบัติงาน -- กรอบอัตรากำลัง -- รานามบุคลากรและคุณวุฒิ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2553 459 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทสรุปผู้บริหาร -- ประวัติและพัฒนาการ -- รายนามผู้บริหาร -- การบริหารงาน -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- ทรัพยากรสารนิเทศ -- ฐานข้อมูลออนไลน์ -- การให้บริการ -- สถิติการให้บริการ --...

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2558 483 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายงานประจำปีหน่วยงาน/สำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2556 474 views
รายงานประจำปีหน่วยงาน,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินการ -- การเรียนการสอน -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ และการบริการสุขภาพ -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม --...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2561 385 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน -- การจัดการเรียนการสอน -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ และบริการสุขภาพ -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2562 649 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน -- การจัดการเรียนการสอน -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ และบริการสุขภาพ -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2563 226 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินงาน -- การจัดการเรียนการสอน -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ และบริการสุขภาพ -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน 2564 290 views
รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย,รายงานประจำปี

Output Formats

omeka-json, omeka-xml