หนังสือที่ระลึก

Items in the หนังสือที่ระลึก Collection (45 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : หนังสือที่ระลึก / Full Text : / Year :หนังสือที่ระลึก ครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี นิติศาสตร์ มฟล.

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2561 400 views
หนังสือที่ระลึก,วันครบรอบ,นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินการหลังการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2541 - 2546 -- การบริหารมหาวิทยาลัย --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการการจัดทำรายงานการดำเนินงาน 5 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-01 1,181 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีเปิด

ภาพแห่งความทรงจำ 14 ปีที่ผูกพัน (2544-2558)

หนังสือที่ระลึก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป และคณะผู้จัดทำ 2558-01-18 656 views
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,บุคคลสำคัญ


สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง FAUNA OF MFU

จัดพิมพ์ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ วันที่ 28 เมษายน...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะผู้จัดทำ, รศ.ดร.ประทีป ด้วงแคและคณะ 2562-04-28 294 views
หนังสือที่ระลึก

10 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ.2548-2558)

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 173 views
หนังสือที่ระลึก
20 ปีที่ดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับความเติบโต และความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาโดยสังเขป...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 188 views
20 ปี มฟล.

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 283 views
20 ปี มฟล.

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเชอร์ นัมเกล วังชุก --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ 2562-02-12 312 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี -- สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ 2563-02-26 457 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข -- สาขาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- นายแพทย์ยงยุทธ ...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2561-02-12 534 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯฝ่ายจัดทำ สูจิบัตรและนิทรรศการ. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2560-02-14 625 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2558-02-02 618 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร 2565-02-14 118 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" เข็มเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2554

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ 2556-02-04 235 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์,ตุงทองคำ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายนามผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -- นายฟู...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2559-02-09 692 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์,ตุงทองคำ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml