หนังสือที่ระลึก

Items in the หนังสือที่ระลึก Collection (72 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : หนังสือที่ระลึก / Full Text : / Year :10 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พ.ศ.2548-2558)

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 171 views
หนังสือที่ระลึก


2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 846 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 278 views
20 ปี มฟล.

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 278 views
20 ปี มฟล.

20 ปีที่ดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับความเติบโต และความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาโดยสังเขป...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2561-09-25 187 views
20 ปี มฟล.

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง FAUNA OF MFU

จัดพิมพ์ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ วันที่ 28 เมษายน...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะผู้จัดทำ, รศ.ดร.ประทีป ด้วงแคและคณะ 2562-04-28 292 views
หนังสือที่ระลึก

4 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (25 กันยายน 2541 - 24 กันยายน 2545 )

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545-09-25 761 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างคุณภาพ

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก 8 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2549 552 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

9 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 9

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2550-09-25 537 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

หนังสือที่ระลึก ครบรอบการก่อตั้ง 15 ปี นิติศาสตร์ มฟล.

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2561 396 views
หนังสือที่ระลึก,วันครบรอบ,นิติศาสตร์

Sirindhorn Chinese Languages and Cultural Center หนังสือที่ระลึก พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547

จัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-02-03 1,355 views
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,พิธีเปิด

ไม้รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เนื่องในเฉลิมฉลอง 15 ปี แห่งการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2556...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .สวนพฤกษศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556 733 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

การสถาปนาครบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน 2548 7 ปี บนเส้นทางการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548 538 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

2 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2543 846 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางการบุกเบิกและสร้างสรรค์

สาร -- นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ -- โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย -- รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประมวลภาพ --...

หนังสือที่ระลึก คณะกรรมการจัดทำหนังสือระลึกครบรอบ 6 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547 647 views
หนังสือที่ระลึก,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล -- คุณหญิงวรรณา...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2552-02-16 737 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี -- นายแผน วรรณเมธี --...

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2554-02-15 643 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯฝ่ายจัดทำ สูจิบัตรและนิทรรศการ. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2560-02-14 622 views
หนังสือที่ระลึก,พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Output Formats

omeka-json, omeka-xml