การจัดการศึกษา

Items in the การจัดการศึกษา Collection (415 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การจัดการศึกษา / Full Text : / Year :ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2555 เรื่อง "การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย"

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) -- เทคนิคการสอนแบบห้องเรียนใหญ่...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2555-04-23 308 views
KM,ถอดบทเรียน

ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 เรื่อง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดทำแผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก"

"การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "การจัดทำแผนการสอน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2556-04-23 313 views
KM,ถอดบทเรียน


ถอดบทเรียนสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการหลักสูตร รายวิชา และข้อมูลสำคัญทางการศึกษา"

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2557-11-21-22 341 views
KM,ถอดบทเรียน


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทนำ -- กระบวนการประเมิน -- แนวทางการประเมิน -- ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม -- ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ -- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2551-08-13-15 209 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2557 254 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 211 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาการจัดการประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556 -- จุดแข็ง...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2557 194 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2557 217 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- จุดแข็ง...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 252 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- จุดแข็ง...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2557 287 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2557 257 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- บทสรุปผู้บริหาร -- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2558 147 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 2558 204 views
การประกันคุณภาพ,รายงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 2558 163 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2558 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2558 159 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน


Output Formats

omeka-json, omeka-xml