การจัดการศึกษา

Items in the การจัดการศึกษา Collection (415 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การจัดการศึกษา / Full Text : / Year :หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)

ชื่อหลักสูตร -- ปริญญา -- หน่วยงานที่รับผิดชอบ -- ปรัชญา วัตถุประสงค์ -- กำหนดการเปิดสอน -- คุณสมบัติ -- การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา -- ระยะเวลา -- ระบบการศึกษา -- การลงทะเบียนเรียน --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2543 762 views
เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2550 512 views
เอกสาร มฟล.,การจัดการศึกษา

รายงานการประเมินคุณภาพการภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2555 - 2558) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 2555 665 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานการประเมินตนเองการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2549-11-28 492 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

ถอดบทเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการความรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2556 เรื่อง "การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" "การจัดทำแผนการสอน" และ "เทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอก"

"การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)" -- "การจัดทำแผนการสอน" เครื่องมือในการจัดการความรู้แบบ "เวทีเสวนา...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2556-04-23 313 views
KM,ถอดบทเรียน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 -- จุดแข็ง...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2557 252 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2556

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2556 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2557 206 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและสำนัก สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- บทสรุปผู้บริหาร -- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2558 124 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานิติศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- บทสรุปผู้บริหาร -- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์ 2559 130 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์กีฬา 2559 130 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- บทสรุปผู้บริหาร -- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2560 147 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 2560 199 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- บทสรุปผู้บริหาร -- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 2561 178 views
การประกันคุณภาพ,รายงานรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน -- ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์ --โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิชา -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -- ระดับหลักสูตร -- ระดับสำนักวิชา -- บทสรุปผู้บริหาร --...

การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562 177 views
การประกันคุณภาพ,รายงาน

Output Formats

omeka-json, omeka-xml