การประชุม

Items in the การประชุม Collection (302 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การประชุม / Full Text : / Year :การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2545

คู่มือการจัดทำเอกสารโครงงาน / ปัญหาพิเศษของนักศึกษา -- การเข้าร่วมโครงการ University Mobility Indian Ocean Region (UMIOR) -- การพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประมวลรายวิชาภาษาอังกฤษ --...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-01-10 356 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2545

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2545 --...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-02-28 379 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2545

ข้อบังคับที่ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย -- สรุปรายละเอียดการจัดสอบ Placement Test รายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- การฝึกงานนักศึกษา -- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2545...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-04-04 404 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2545

ความคืบหน้าของความร่วมมือกับ Brock University -- ความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากสถาบัน Kenan Institute Asia -- ความคืบหน้าของความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน --...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-05-02 384 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2545

การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศเรื่อง โครงสร้างหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศ เรื่อง แนวทางในการจัดกิจกรรมดูงาน ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-06-06 355 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2545

เรื่อง ปัญหาการจัดเรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ -- เรื่อง (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-07-18 357 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2545

(ร่าง) ประกาศเรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่อง การบันทึกสัญลักษณ์ในการประเมินผลการศึกษารายวิชาโครงงานนักศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-09-05 370 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2545

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสประจำตัว 43xxxxx -- ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-10-03 397 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2545

ทบทวนหลักเกณฑ์การคิดภาระงานสอนรายวิชาสัมมนารายวิชา -- คุณสมบัติเฉพาะและวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2545-11-14 416 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประจำปี 2552

คำสั่งแต่งตั้ง -- สรุปผลการดำเนินงาน -- การจัดเตรียมความพร้อม -- การจัดพิธีอำลา -- พิธีส่งมอบและรับมอบตำแหน่ง -- การจัดทำหนังสือที่ระลึก -- การจัดทำสูจิบัตร -- การจัดทำของที่ระลึก --...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2552 392 views
การประชุม,อธิการบดี,คณะกรรมการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2543

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มาตรการการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย -- ความต้องการบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ -- ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-10-14 480 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 10/2543

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ระบบโควต้า) ปีการศึกษา 2544 -- สรุปผลการจัดสัมมนาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2543-11-25 550 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544

ความต้องการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า -- สรุปสาระสำคัญการประชุมวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ Brock University -- สรุปผลการประเมิน...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-01-20 545 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544

ความคืบหน้าความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ Brock University -- การอบรมภาษาอังกฤษ -- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา -- การร่วมพัฒนาหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ -- การปรับแผนหลักสูตร...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-03-24 510 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2544

การแต่งตั้งผู้รักษาการแททนคณบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ -- ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ University of Wisconsin Milwaukee (UWM) -- ความคืบหน้าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-05-04 526 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2544

สรุปรายงานการศึกษาดูงาน ด้านระบบสารสนเทศและโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -- ข้อเสนอแนะศักยภาพ ของ Dr.Glenwood H. Irons ในการทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-07-21 378 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2544

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-10-04 396 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2544

สรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือขาวสู่ อบต.เชียงราย -- สถิติการใช้บริการห้องสมุดในวันทำการปกติ -- การพิจารณาทบทวนหลักสูตรใหม่ -- ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-10-24 374 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2544

หลักสูตรใหม่ ปี 2545 -- การสอนเป็นภาษาอังกฤษ -- เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ -- ...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-11-03 358 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2544

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ -- รายงานผลการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ -- รายงานผลการศึกษาดูงาน บริษัท KOAM International Consulting ประเทศเกาหลี --...

การประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2544-11-08 408 views
รายงานการประชุม,สภาวิชาการ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml