ประวัติการก่อตั้ง

Items in the ประวัติการก่อตั้ง Collection (155 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : ประวัติการก่อตั้ง / Full Text : / Year :ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

ประวัติการก่อตั้ง กองกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 395 views
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

เอกสารบันทึกข้อความ และสำเนา จำนวน 40 แผ่น เรื่อง ขอเชิญไปชี้แจงในฐานะที่เป็นกรรมาธิการ, เรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร, ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ..... (ฉบับร่างฯ...

ประวัติการก่อตั้ง ทบวงมหาวิทยาลัย 447 views
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ....

ประวัติการก่อตั้ง สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 02-09-2539 445 views
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

เอกสารสำเนา จำนวน 42 แผ่น บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ...... ,บันทึกข้อความการประชุมสภาผู้แทนราษฎร, บันทึกข้อความ...

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 435 views
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย


บันทึกข้อความ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.....

ประวัติการก่อตั้ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองฝ่ายสังคม 439 views
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

รายงานข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงราย

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2537 784 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.

เอกสารบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2538 (อย่างย่อ)

เอกสารแนะนำจังหวัดเชียงราย เหนือสุดยอดแดนสยามประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เอกสาร จำนวน 27 แผ่นประกอบด้วยแผนที่จังหวัดเชียงราย และข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย โดย ดร.ยิ่งยง...

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2538 773 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

Output Formats

omeka-json, omeka-xml