ประวัติการก่อตั้ง

Items in the ประวัติการก่อตั้ง Collection (155 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : ประวัติการก่อตั้ง / Full Text : / Year :ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมของการยกฐานะสถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สมเด็จย่า และสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน ของพระองค์ เอกสารประกอบด้วยข้อมูลจังหวัดเชียงราย ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม...

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 630 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, พฤษภาคม 2540

จัดทำโดย คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, พฤษภาคม 2540 เอกสารสำเนา จำนวน 25 แผ่น ประกอบด้วย ชื่อและลักษณะโครงการ...

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540 878 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.


รายงานการประชุม คณะกรรมการรรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 450 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ เรื่องการจัดนิทรรศการและการสัมมนาของทบวงมหาวิทยาลัย

ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2541 442 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย


เอกสารสรุปย่อ สาระสำคัญของโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จย่าและสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน ของพระองค์ เสนอต่อรัฐบาล(นายกรัฐมนตรีและรมว.ทบวงฯ)...

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 595 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, มิถุนายน 2540

จัดทำโดย คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, มิถุนายน 2540 เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 45 หน้า ประกอบด้วย...

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540 448 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.


ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 455 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม (ร่าง) ข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยล้านนา เชียงราย

ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ม.ป.ป. 508 views
โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

บันทึกถึงทบวงมหาวิทยาลัย จากสถาปนิกกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาสถาปนิก 110 และคณะ

เอกสารสำเนา จำนวน 99 แผ่น เอกสาร คำถาม - คำตอบ ( ถึงดร.สุเมธ แย้มนุ่น ) แบบชุดประมูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาสถาปนิก 110 และคณะ 14...

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2541-09-14 450 views
ประวัติการก่อตั้ง,โครงการก่อสร้าง

Output Formats

omeka-json, omeka-xml